Regulamin świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku

Regulamin świetlicy szkolnej

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku

w roku szkolnym 2017/2018

 

 1. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie z klas I-VII zgłoszeni przez rodziców/prawnych opiekunów.
 2. W zajęciach świetlicowych biorą udział również dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii
  i wychowania fizycznego oraz oczekujące na zajęcia pozalekcyjne.
 3. Zajęcia świetlicowe przebiegają zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną planem pracy świetlicy na dany rok szkolny i zgodnie z ustalonym ramowym rozkładem dnia.
 4. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
 5. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym, oddaleniu się.
 6. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
  7. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować jej wyposażenie.
 7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za żadne przedmioty i zabawki przyniesione do świetlicy.
 8. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Rodzice i opiekunowie uczniów zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 9. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. Osoba ta powinna posiadać pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz na potwierdzenie odbioru ucznia powinna wypełnić odpowiednie oświadczenie.
 10. Rodzice/opiekunowie prawni nie mają możliwości telefonicznego udzielenia pozwolenia na samodzielny powrót dziecka do domu.
 11. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów są zobowiązani przestrzegać godzin pracy świetlicy (7.00-16.00).
 12. O sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy do godz. 16.00 nauczyciel informuje dyrektora szkoły, który wszczyna działania określone procedurą.
 13. W przypadku nasilających się trudności wychowawczych z uczniem, rodzic/opiekun prawny będzie informowany o zaistniałych sytuacjach droga pisemną w zeszycie do kontaktów. Każdorazowy wpis powinien być potwierdzony podpisem rodzica/opiekuna prawnego.
 14. Trzykrotna informacja o nieprzestrzeganiu regulaminu na terenie świetlicy szkolnej będzie skutkowała wezwaniem na rozmowę rodziców/prawnych opiekunów w obecności pedagoga/wicedyrektora.
 15. Dalsze nasilające się negatywne zachowanie może skutkować usunięciem dziecka ze świetlicy szkolnej. Decyzję taką może podjąć Rada Pedagogiczna po rozpatrzeniu wniosku przedstawianego przez wychowawcę klasy wraz z wychowawca świetlicy szkolnej. O decyzji podjętej przez Radę Pedagogiczną rodzic/prawny opiekun zostanie poinformowany drogą pisemną.
 16. Dziecko poniżej 7. roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10. roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego).
 17. W przypadku samodzielnego wyjścia ze świetlicy do domu dziecka powyżej 7. roku życia przekazuje ono wychowawcy świetlicy pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o podjęciu danego dnia takiej decyzji.
 18. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy.
 19. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie itp.).
 20. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

 

WAŻNE INFORMACJE:

1) Świetlica szkolne jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.00.

2) Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.

3) Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.

4) Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

5) Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie dziecka.

6) Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej osobiste przedmioty uczniów. Prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów (np. telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych).

7) Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych.

8) Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.

Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszę swoje wyjście zgłosić wychowawcy pełniącemu dyżur.

9) O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście) rodzice musza powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie (z datą i podpisem). Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.