Zasady organizacji świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku

W szkole zorganizowana jest świetlica jako pozalekcyjna forma wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

 • Cele i zadania świetlicy:
 1. Zaspokajanie potrzeb psychicznych wychowanków takich jak: potrzeba bezpieczeństwa, szacunku, samorealizacji w klimacie wzajemnej serdeczności i sympatii.
 2. Zorganizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, tworzenie warunków i atmosfery do nauki własnej oraz do samodzielnej pracy umysłowej.
 3. Zapoznanie dzieci z możliwościami zdrowego i bezpiecznego organizowania czasu wolnego.
 4. Ujawnianie i rozwój zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków oraz wdrażanie do korzystania z dóbr kultury, rozwijanie aktywności twórczej.
 5. Rozwijanie społecznej aktywności, samodzielności i samorządności
  oraz umiejętności koleżeńskiego współżycia w grupie.
 6. Oddziaływanie na podstawy społeczne – moralne, pomoc w przezwyciężaniu negatywnych wpływów środowiska.
 7. Dbałość o zachowanie zdrowia i o kształtowanie nawyków życia codziennego, w tym higieny i czystości.
 8. Współpraca z nauczycielami i rodzicami wychowanków świetlicy, polegająca na wymianie informacji między nimi (nauczyciel – rodzic), pomocy w organizowaniu różnego rodzaju imprez, wycieczek oraz wspólne realizowanie działań podjętych na  rzecz szkoły (kiermasz, „Andrzejki”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Piknik Rodzinny”).

Zajęcia świetlicowe:

 • umożliwiają poznanie i rozwój zainteresowań uczniów
 • wyrabiają spostrzegawczość
 • ćwiczą umiejętność logicznego myślenia i wypowiadania się
 • pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wrażliwość estetyczną i muzyczną.
 • gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną.
 • kształtują umiejętność współżycia i współdziałania w grupie, co ważne jest nie tylko w dzieciństwie, ale i w życiu dorosłym.

Przy świetlicy szkolnej prowadzone są zajęcia z elementami socjoterapii, które pomagają nauczyć dzieci oceniania siebie i innych, zachowania się w sytuacjach trudnych, rozwiązywania konfliktów drogą negocjacji, asertywności. Dużą rolę wychowawczą, integrującą wychowanków i nauczycieli odgrywają zajęcia okolicznościowe, związane z realizowanymi przez nauczycieli świetlicy programami oraz świętami i uroczystościami szkolnymi i państwowymi.

Obok nauki zabawa jest podstawową formą aktywności dzieci. Dlatego nasi uczniowie mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami. W ten sposób staramy się kształtować u wychowanków nawyk organizowania sobie wolnego czasu. Mogą korzystać nie tylko z gier towarzyskich, np. warcaby, szachy, klocków  do zabaw konstrukcyjnych, ale również z gier komputerowych i programów edukacyjnych („Klik uczy czytać, liczyć…”, „Porusz umysł”…).

 • Organizacja pracy świetlicy:
 1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych. Ilość grup ustalana jest corocznie według zgłoszonego zapotrzebowania.
 2. Świetlica organizuje zajęcia w grupach 15 osobowych.
 3. Liczebność grup może być mniejsza, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
 4. Liczebność grup może być większa, jeśli jest taka konieczność – nie może jednak przekraczać 25 osób.
 5. Świetlica jest czynna w godzinach od 7:00 do 16:00.
 6. Jednostka zajęć w grupie świetlicowej wynosi 45 minut.
 7. Czas udziału dzieci w zajęciach jest dostosowany do warunków szkolnych.
 8. Świetlica realizuje swoje zadania wg Rocznego Planu Pracy Świetlicy.

 

 • Wychowankowie świetlicy:
 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie Szkoły Podstawowej w Wyrzysku, w pierwszej zaś kolejności uczniowie dojeżdżający, czekający na zajęcia lekcyjne lub czekające na dowóz po skończonych lekcjach. Wychowankami świetlicy mogą być uczniowie nie dojeżdżający, których rodzice pracują z klasy „0”, klas I (klasa uczniów 6 – letnich), klas I-III oraz starsi – jeśli są miejsca.
 2. Świetlica zapewnia opiekę uczniom:
 • nie uczęszczającym na zajęcia religii i etyki
 • nie uczestniczącym w zajęciach z wychowania fizycznego (zwolnienia)
 • oczekującym na dodatkowe zajęcia edukacyjne i rozwijające zainteresowania
 • nie uczestniczącym w wycieczkach klasowych, jeśli nie realizują obowiązku nauki z inną równoległą klasą.
 1. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka poprzez wypełnienie karty zgłoszenia ucznia do świetlicy.
 2. Kwalifikacji dokonują wychowawcy świetlicy.
 3. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Kodeks Ucznia, Statut Szkoły i Regulamin Świetlicy.

 

 • Pracownicy świetlicy:
 1. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy
 2. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli-wychowawców.

 

 • Dokumentacja:

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli świetlicy.
 2. Dziennik zajęć (jeden na grupę).
 3. Dziennik uczniów dojeżdżających.
 4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
 5. Zeszyt notatek służbowych.

 

Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli świetlicy jest spójny ze statutem szkoły, programem wychowawczym, programem profilaktycznym oraz uwzględnia wnioski Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.